Význam výzkumné infrastruktury

Význam výzkumné infrastruktury

Oba reaktory i návazná experimentální zařízení jsou unikátní výzkumná infrastruktura pro český jaderný výzkum a vývoj. Jejich důležitost spočívá i v zajištění excelence výzkumu a udržení odborného know-how v klíčových technologických oblastech jako je materiálový výzkum, reaktorová fyzika, jaderná bezpečnost, nakládání s radioaktivními odpady apod.

Výsledky získané na této infrastruktuře jsou využívány i interdisciplinárně – výjimkou nejsou experimenty pro letecký a vesmírný průmysl, strojní inženýrství či oblast instrumentace a řízení technologických procesů.

Reaktor LVR-15 má potenciál se stát regionální partnerskou výzkumnou infrastrukturou k reaktoru JHR v Cadarache. V mezidobí před plným zprovozněním reaktoru JHR do roku 2020 se navíc bude posilovat jeho mezinárodní postavení v důsledku postupného odstavování obdobných reaktorů ve světě.

Na horizontální neutronové kanály reaktoru LVR-15 je navázána další velká výzkumná infrastruktura „CANAM“ – pracoviště neutronových svazků provozované Ústavem jaderné fyziky AV ČR, na kterém je prováděn základní výzkum v oblasti neutronové fyziky.

Význam výzkumné infrastruktury je dále posílen v souvislosti se zprovozněním nových experimentálních zařízení v rámci projektu SUSEN v letech 2015 až 2017, zejména nových experimentálních smyček pro materiálový výzkum včetně modelování provozních podmínek a parametrů reaktorů IV. generace a pro výzkum v oblasti jaderné fúze. Tyto nově vybudované experimentální smyčky budou instalovány bezprostředně u reaktoru LVR-15 a budou využívat neutronové pole v jeho aktivní zóně. Infrastruktura SUSEN tedy, stejně jako CANAM, bude bezprostředně spojená s provozem infrastruktury Reaktory.